Train the trainer program

BELSŐ SZERVEZETI KERETBEN MŰKÖDŐ TRÉNEREK KIKÉPZÉSE

BELSŐ TRÉNEREK TOVÁBBKÉPZÉSE

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a készségfejlesztő tréningek megtérülése (ROI) akkor a legelőnyösebb, ha a képzési szakaszokat követik olyan ún. transzfer-programok. amelyek alkalmasak a gyakorlat során szerzett tapasztalatok feldolgozására. Az ilyen támogató programok ismétlődő jellegűek, ezért időigényük miatt gyakran kifizetődőbb, ha a nyomonkövetés feladatát nem külső tréner látja el, hanem alkalmas és a képzés módszertanát elsajátító munkatárs. 

Train-the-trainer programunk célja az, hogy igény esetén felkészítsük ügyfeleink beslő trénereit a szervezeten belüli képzési, fejlesztési, utánkövetési feladataik ellátására.

FELDOLGOZÁSRA KERÜLŐ TÉMÁK CSOPORTOS TRÉNINGEK LEENDŐ TRÉNEREI ESETÉBEN

 • a tréning-csoport mint atipikus csoport (mesterséges tanuló közösség)
 • a résztvevők motivációi, dilemmái, fenntartásai, averziói
 • a csoporttagok ellenállása, mint veszélyei és mint erőforrás
 • a tréningcsoport közösséggé érése, ennek dinamikája
 • a csoport mint a tagjaitól független, önálló élőlény – a csoport személyisége
 • a tréner, mint sajátos vezető – inspiráló személy, tanár, előadó és facilitátor
 • tanulás a csoportban – a tapasztalati belátás élményének fontossága
 • tréneri szerepek…
 • a formálódó csoportdinamika kezelése, vezetése
 • a tréneri kommunikáció, mint tanulási modell
 • a beszélgetés-vezetője, a közös tanulás kelesztője, katalizátora
 • tapasztalatok feldolgozásának, élmények megosztásnak ösztönzője
 • kölcsönös visszajelzések kiváltója, segítője, formálója
 • konstruktív, tanulást segítő visszajelzések forrása
 • a tapasztalatszerzési keretek kialakítója
 • feszültségek, érzelmek és indulatok előrevivő kezelése a csoportban
 • a tréner, a csoport és a résztvevők viszonya, mint tanulási forrás
 • asszertív kommunikáció csoportban
 • a tréningvezetés technikái, módszertana
 • a tréner eszközei: gyakorlatok, szimulációk, modell-helyzetek, esettanulmányok
 • gyakorlatok készítése, elsajátítása, sajátélmények szerzése
 • megfigyelési, visszajelzési és feldolgozási szempontrendszerek kialakítása
 • a tapasztalati tanulás (élmények feldolgozásának) módszertana és gyakorlata
 • eltérő beállítottságú résztvevőkhöz való viszonyulás és ennek hatása a csoportra
 • konfliktusok felvállalása a csoporttal vagy annak egyes tagjaival
 • a csoportélmény tréneri erősítése, konstruktív tanulási élménnyé formálása

 

TOVÁBBI FELDOLGOZÁSRA KERÜLŐ TÉMÁK NÉGYSZEMKÖZTI, ON-THE-JOB JELLEGŰ FEJLESZTÉSI HELYZETEK ESETÉBEN

 • a személyközi visszajelzés természete – önismeret és elfogadás
 • az empátia, a figyelem és a jelenlét szerepe a tanulás elősegítésében
 • oktatás, tanácsadás, a másik fél tanulását segítő kérdezés
 • az én valóságom vagy az ő valósága…?
 • az előhívó/feltáró kérdezés technikája
 • a személyészlelés torzító hatásai négyszemközti helyzetben:
 • tulajdonítások, előképek, kivetítések hatása a közös tanulási folyamatra
 • a megfigyelési helyzet – megfigyelés és következtetés szétválasztása
 • témafüggő megfigyelési szempont-rendszerek készítése
 • jegyzetelés-technika, jegyzetek feldolgozása

 

ÉRINTETT KÉSZSÉGEK, KOMPETENCIÁK

 • asszertív kommunikáció (arányos önérvényesítés)
 • magabiztos kapcsolatteremtés, kapcsolatok ápolása
 • érzelmi és szociális érzékenység az emberi kapcsolatok kezelésében 
 • konstruktív viszonyulás mások felvetéseihez, nézeteihez
 • viták, feszültségek előrevivő kezelése
 • pozitív és kritikai visszajelzések adása a mindennapokban 
 • megoldás-orientált attitűd
 • konceptuális gondolkodás, rendszerszemlélet
 • motiváció – a személyiség energiáinak mozgósítása
 • a másik személy gyengeségeihez, hibához való viszony gazdagító kezelése
 • team-ek, csoport-dinamikai folyamatok vezetése
 • csapat-identitás és kohézió erősítése, elmélyítése
 • változásokkal járó humán-dinamikai jelenségek kezelése
 • az eredményesség és az örömelv együttes érvényesítése a munka világában

 

A PROGRAM IDŐIGÉNYE

 • 2 x 2 nap + 1 nyomonkövető nap és 1 nap szupervízió