Csapathatékonyság és együttműködés fejlesztés

 

Mi tesz egy csoportot csapattá? Mitől válik egymással munkakapcsolatban álló emberek egy halmaza együttműködő, együttesen alkotó közösséggé? A tapasztalatok azt mutatják, hogy a válasz két fő tényezőre vezethető vissza: alkalmas-e a közösség arra, hogy a munkafeladatok megoldása során tagjai számára önkiteljesítő jellegű feladatokat biztosítson, valamint tud-e olyan értékrendi közeget és légkört nyújtani, ami a tagokból azonosulást vált ki. Másként megfogalmazva, az eredményes közösségek egyszerre képesek szolgálni az egyén fejlődési és önmegvalósítási törekvéseit, valamint azon igényét, hogy egy közösség tagjaként teljesedjen ki és ennek során definiálja önmaga identitását.

 

 

E TRÉNINGJEINK FÓKUSZÁBAN ÁLLÓ TÉMÁK

 • egyén és közösség – személyes identitás és a csapat identitása
 • értékek, normák, az együttműködés szabályai 
 • a csapattá érés folyamata és dinamikája: fázisa, csapdái, feloldandó dilemmái
 • a csapat mint az egyénektől függetlenül is létező élőlény
 • a csapat, mint szuverén lény személyisége, kultúrája, viselkedése, működési módjai
 • a csapat kultúrájának hatásai a közösség eredményességére és a csapat tagjaként megélt életélmény minőségére
 • feszültségek és konfliktusok felismerése és kezelése a csapatmunka során
 • a visszajelzési kultúra mint a csapat értékvilágának sarkalatos pontja
 • asszertivitás a csapatban - a konstruktív személyközi visszajelzés gyakorlata
 • a közös munka moderálása – humán-dinamikai jelenségek előrevivő kezelése
 • a gondolati és tartalmi megújulás eszközei, módszerei

 

ALKALMAZOTT ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK

 • élménygazdag, szellemes, a tapasztalati tanulás eszközeire építő gyakorlatok
 • természeti közegbe ágyazott, egyszerű, veszélytelen és kreatív outdoor feladatok
 • csoportdinamikai jelenségeket, emberi kapcsolatokat modellező szimulációk
 • a megélt élmények közös, reflektált feldolgozása - visszajelzési gyakorlatok
 • a közös alkotás élményei
 • a konstruktív vitakultúra gyakorlatai
 • a kreatív csoportos problémamegoldás szimulációi

 

ÉRINTETT KÉSZSÉGEK, KOMPETENCIÁK

 • együttműködés csapatban - egyéni és közösségi célok illesztése
 • szemléletmódbeli, értékrendi különbözőségek konstruktív kezelése
 • érzelmi és szociális érzékenység az emberi kapcsolatok kezelésében 
 • közösségek belső dinamikai jelenségeinek felismerése 
 • asszertív kommunikáció csapatmunka során
 • pozitív és kritikai visszajelzések adása és fogadása 
 • az eredményesség és az örömelv együttes érvényesítése a munka világában
 • a problémamegoldás és kreativitás szinergái

 

A PROGRAMJAINK IDŐIGÉNYE 

 • két nap